Statut

KUD Zavičaj Winterthur

I. Opšte Odredbe

Član 1 Suština i Svrha

Društvo ima za cilj širenje, unapređenje i negovanje narodnih igara. Ono uopšteno štiti prava i interese svojih članova.
Ono neguje drugarske odnose u okviru Društva sa susednim Društvima i sa drugim Društvima i klubovima. Ova svrha treba da se ostvari kroz skupove članstva, kroz takmičenja folklora kao i kroz druge društvene skupove.

KUD „Zavičaj“ unapređuje takođe učešće u društvenim aktivnostima i integraciju dece i omladine kao njihovo kulturno odgajanje. Međugeneracijski odnosi će se kroz aktivnosti Društva aktivno negovati.

Član 2 Naziv, Pravni status, Sedište

KUD „Zavičaj“ je društvo u smislu Člana 60 FF. Švajcarskog Građanskog Zakona (ZGB). Pod nazivom KUD „Zavičaj“ (u daljem tekstu označeno kao „Društvo“), Društvo ima sedište u Vinterturu (Winterthur).

Nadležni sud za Društvo je glavno mesto okruga Vintertur.

II. Članstvo

Član 3 Opšti deo

Članstvo je raščlanjeno u dve grupe. U aktivne i pasivne članove. Opšte pretpostavke za obe grupe navedene su u daljem delu statuta. Specifične pretpostavke za grupe prikazane su u odgovarajućem poglavlju:

Član 3.1 Opšte pretpostavke

KUD-a „Zavičaj“ može da postane onaj, ko:

• Prihvata njegov statut u principe
• Je spreman, da podrži njegove ciljeve
• Ima najmanje 5 godina

Član 3.2 Pretpostavke za aktivne članove

Aktivan član KUD-a „Zavičaj“ može da postane, onaj ko:

• Ispunjava opšte pretpostavke
• Aktivno učestvuje u folklornim igrama
• Roditelj nekog člana, koji aktivno učestvuje u folklornim igrama, do njegovog punolestva. Za njegovo članstvo se ne uzima članarina. Zadužuje se samo za dopronos za iskaznicu.

Član 3.3 Pretpostavke za počasnog člana

Lica, koja su stekla zasluge od značaja za društvo a posebno generalno u vezi sa folklorom, mogu na predlog Upravnog Odbora Društva, da od strane Glavne Skupštine (GS) budu imenovani za počasne članove.

Kao smernice važe: Višegodišnja delatnost i dokazivanje u Društvu. Treba da se uzmu u obzir odgovornost u angažovanje. Počasni članovi imaju u principu ista prava kao i aktivni članovi. Oni su svakako oslobođeni obaveze plaćanja doprinosa prema Društvu.

Član 3.4 Pretpostavke za pasivne Članove

Pasivan član KUD-a „Zavičaj“ može da postane onaj ko:

• Ispunjava opšte pretpostavke

Član 3.5 Početak članstva

Članstvo u Društvu počinje sa uplatom važećeg godišnjeg priloga za aktivne kao i sa uplatom godišnjeg priloga za pasivene članove, koje utvrđuje Generalna Skupština Društva. Prilog za dva ili više članova iz istog domaćinstva može, po dogovoru sa Upravnim Odborom, da se plati polugodišnje. Novim članovima se zaračunava samo udeo važećeg godišnjeg odnosno polugodišnjeg priloga. Sa plaćanjem priloga član prihvata Statut i Pravilnik Društva.

Član 4 Prestanak članstva

Član 4.1

Članstvo prestaje istupanjem , isključenjem ili smrću.

4.2 Istupanje

Istupanje treba saopštiti nadležnom glavnom odboru u pismenoj formi.
Istupanje je moguće samo polugodišnje

4.3 Isključenje

Aktivne, počasne kao i pasivne članove, koji štete ugledu KUD «Zavičaj», prekrše njegove principe ili se ogreše o Statutu, može Upravni Odbot da isključi.

Upravni Odbor prethodno vodi razgovor sa predmetnim licem radi izmirenja (pravno saslušanje). Ukoliko se ne može doći do sporazuma, rešenje o isključenju dostavlja se svim učesnicama u roku od 30 dana, obrazloženo i u pismenoj formi. Odluka je konačna.

Po završetku članstva bivši član mora sve predmete, koji pripadaju imovini KUD «Zavičaj» da preda Upravnom odboru u roku od 30 dana. Potraživanja prema KUD «Zavičaj», koja se ne zasnivaju na pravosnažnom sporazumu u pismenoj formi, su isključena.

Prilozi za članstvo, plaćeni unapred, ne vraćaju se.

Isključeni članovi Društva nemaju pravo na imovinu Društva.

Član 5 Prava i obaveze članova

Član 5.1 Aktivni Članovi

Aktivni članovi imaju u okviru Statuta

• Pravo na učestvovanje u radu
• Pravo glasa

Članovi imaju obavezu, u smislu ovog Statuta, da se angažuju na razvoju KUD «Zavičaj» i plaćaju članarinu.

Član 5.2 Pasivni Članovi

Pasivni članovi u okviru Statuta

• Nemaju pravo na učestvovanje u radu
• Nemaju pravo glasa

Članovi imaju obavezu, u smislu ovog Statuta, da se angažuju na razvoju KUD «Zavičaj» i da plaćaju članarinu za pasivne članove.

Član 6 Finansijska pitanja

Za pokrivanje finansijskog poslovanja raspolaže kasa Društva sledećim prihodima:

• Prihodi od članarine
• Prihodi kod kulturnih i drugih spoljnih aktivnosti
• Prihodi od sponzora, iz kojih ne nastaju nikakva prava prema Društvu, osim promocija
• Prilozi, iz kojih ne nastaju nikakva prava prema Društvu.

III. Rasčlanjenje

Član 7 Organizacija i zadaci

Organi KUD «Zavičaj» su:

• 7.1 Generalna Skupština
• 7.2 Upravni Odbor

7.1 Generalna Skupština

Generalna Skupština (GS) je najviši organ Društva. Ona se sastoji od svih aktivnih članova Društva kao i članova Upravnog Odbora. Za odluke vaši prosta večina, sa izuzetkom promene Statuta i isključenja članova.

U takvim slućajevima je potrebna 2/3-večina prisutnih članova sa pravom glasa kao i prosta večina kompletnog Upravnog Odbora. Svaki prisutni aktivni član ili član Upravnog Odbora ima pravo glasa.

7.1.1 Redovna Generalna Skupština

Redovna Generalna Skupština održava se svake godine oko sredine meseca decembra. Ona razmatra dve protekle poslovne godine i statutarne poslove Društva. Njoj pripada i usvajanje odluke o finansijama, koje prema Statutu Društva spada u njenu oblast nadležnosti. Mesto i termin održavanja Generalne Skupštine predlaže Upravni Odbor.

Član 7.1.2 Dnevni red Generalne Skupštine

Redovna Skupština rešava sledeće poslove

1. Izbor komisije za prebrojavanje glasova
2. Odobrenje Zapisnika sa prethodne GS
3. Odredivanje opstih smernica za delovanje Društva
4. Biranje i razrešenje članova Upravnog Odbora
5. Promena i dopuna Statuta
6. Odluka o prigovorima Statuta
7. Dodela priznanja
8. Odobrenje godišnjih izveštaja (Predsednika, Blagajnika)

Član 7.1.3

Predsednik ili njegov zamenik mogu u svako doba da zakažu vanrednu Generalnu Skupštinu. On saziva vanrednu Generalnu Skupštinu po odluci Upravnog Odbora ili za dopunski izbor Predsednika ili Blagajnika.

7.2 Upravni Odbor

Upravni Odbor Društva sastoji se od najmanje 5 članova:

• Predsednik
• Zamenik predsednika
• Blagajnik
• Zamenik blagajnika
• Tehnički koordinator (Sekretar)

7.2.1 Članstvo Upravnog Odbora

Kao kandidat za Upravni Odbor može se imenovati svaki aktivni član, koji je dostigao punoletstvo. Pasivni članovi mogu da budu predloženo za izbor samo od poslovno sposobnog Upravnog Odbora. Pasivni Član, koga za izbore predloži Upravni Odbor mora da poseduje specifične karatkteristike, koje ne postoje u krugu aktivnih članova, a koje su potrebne za Upravljenje/ razvoj KUD-a «Zavičaj».

7.2.2. Trajanje Mandata

Trajanje mandata Upravnog Odbora iznosi dve godine sa pravom ponovnog izbora.

7.2.3. Istupanje

Istupanje iz Upravnog Odbora daje se predsedniku u pismenoj formi. Predsednik je dužan da zakaze vanrednu Generalnu Skupštinu radi izbora zamene.

7.2.4. Isključenje
Upravni Odbor može prostom večinom glasova uz prisustvo svih članova Upravnog Odbora da isključi nekog člana Upravnog Odbora i da zakaže Generalnu Skupštinu za izbor zamene.

7.2.5. Ovlašćenje za potpisivanje

Upravno obavezujući potpis vode Predsednik ili Blagajnik zajedno, ili Predsednik odnosno Blagajnik sa po jednim članom Upravnog Odbora.

7.2.6. Sednica Upravnog Odbora

Kada to zahtevaju poslovi Društva ili kada to zahteva jedan od članova Upravnog Odbora, Predsednik saziva sednicu Upravnog Odbora. Kompletan Upravni Odbor usvaja svoje odluke prostom večinom.

7.2.7. Administracija

Upravni Odbor je odgovoran za kompletnu dokumentaciju.

7.2.8. Nadoknada

Članovi Upravnog Odbora objavljaju svoju detalnost u principu volonterski.

7.3 Organi Finansijske kontrole

Kontrolni organ sastoji se od najmanje dva, punoletna, aktivna ili pasvina člana Društva koji nisu članovi Upravnog Odbora niti su u bližem srodstvu sa nekim od članova Upravnog Odbora (otac, brat, bračni partner). Njih bira Generalna Skupština.

7.3.1 Zadaci

Kontrolni organ ima zadatak, da dva puta u godini, u junu i decembru, proveri vođenje knjigovodstva od strane Blagajnika i da potvrdi ispravnost.

7.3.2 Trajanje mandata

Mandat traje dve godine sa pravom na ponovi izbor.

7.3.3. Istupanje

Istupanje iz Kontrolnog organa treba podneti u pismenoj formi. Predsednik je dužan, da zakaže vanrednu Generalnu Skupštinu za izbor zamene.

7.3.4. Isključenje

Generalna Skupština može prostom večinom prisutnih članova, da nekog člana Kontrolnog organa isključi i izabere zamenu.

7.3.5. Izveštaj kontrolnog organa

Kontrolni organ sastavlja za redovnu Generalnu Skupštinu jedan izveštaj o izvršenoj proveri finansijskih poslova Društva. Kontrolni organ podnosi Generalnoj Skupstini svoj izveštaj. Generalna Skupština je obavezna da odlućuje o izveštaju. U slućaju odbijanja izveštaja, onda Generalna Skupština mora da definiše odgovarajuće mere.

Sa prihvatanjem izveštaja od strane Generalne Skupštine, kontrolisani poslovi se priznaju kao zakoniti, a Upravni Odbor se razrešava.

7.3.6. Prava i Obaveze

Kontrolni organ ima pravo da proveri sve poslove Društva. On ima pravo da od Upravnog Odbora zahteva sve za to neophodne dokumente i račune. Kontrolnom organu se mora dozvoliti pristup svim prostorijama i uređajima Društva.

Ukoliko Kontrolni organ u toku provere utvrdi neispravnosti, koje ne dozvoljavaju da se čeka redovna Generalna Skupština, on je dužan da sazove vanrednu Generalnu Skupštinu. Kontrolni organ u tom slućaju podnosi Generalnoj Skupstini svoje nalaze i predlaže odgovarajuće korake i mere. Kontrolni organ je dužan da korake i mere, koje usvoji Generalna Skupština, sprovede.

IV. Odgovornost

Član 8 Poslovna Godina

Kao poslovna godina važi kalendarka godina.

Član 9 Odgovornost, Podela imovine u slućaju Raspuštanja

KUD «Zavičaj» odgovara samo sa svojom imovinom Društva. Svaka lična odgovornost njegovih članova je isključena. U slućaju raspuštanja KUD «Zavičaj» odlućuje Upravni Odbor, koji obavlja funkciju, o upotrebi imovine.

V. Zavrsne odredbe

Član 10 Stupanje na snagu

Ovaj Statut Društva važi od 11. decembra 2016. godine i zamenjuje sve do sada odobrene Statute KUD «Zavičaj». Za sva pitanja, za koja nisu doneseni Propisi, važe odredbe ZGB (Građanskog Zakonika).

Vintertur (Winterthur), 11. decembra 2016

Za KUD «Zavičaj»

Predsednik Blagajnik

(potpis – necitak) (potpis – necitak)
Jovica Lazarević Bratislav Savić

Nadređene odredbe:
Svajcarski Građanski Zakonik, ZGB, Član 60 ff

Napomena:
Gramatička forma u muškom rodu važi uopšteno i za žene.

Kontakt:
KUD «Zavičaj»
8400 Vintertur (Winterthur)
www.zavicaj.ch
info@zavicaj.ch

Ja, oslasceni sudski tumac, potvrdjujem svojim pecatom i potpisom, da ovaj prevod u potpunosti i verno odgovara prilozenom originalu na nemackom jeziku.

Sudski tumač
Vidić Radomir