Статут

КУД Завичај Винтертур

I. Опште Одредбе

Члан 1 Суштина и Сврха

Друштво има за циљ ширење, унапређење и неговање народних игара. Оно уопштено штити права и интересе својих чланова.
Оно негује другарске односе у оквиру Друштва са суседним Друштвима и са другим Друштвима и клубовима. Ова сврха треба да се оствари кроз скупове чланства, кроз такмичења фолклора као и кроз друге друштвене скупове.

КУД „Завичај“ унапређује такође учешће у друштвеним активностима и интеграцију деце и омладине као њихово културно одгајање. Међугенерацијски односи ће се кроз активности Друштва активно неговати.

Члан 2 Назив, Правни статус, Седиште

КУД „Завичај“ је друштво у смислу Члана 60 ФФ. Швајцарског Грађанског Закона (ЗГБ). Под називом КУД „Завичај“ (у даљем тексту означено као „Друштво“), Друштво има седиште у Винтертуру (Wинтертхур).

Надлежни суд за Друштво је главно место округа Винтертур.

II. Чланство

Члан 3 Општи део

Чланство је рашчлањено у две групе. У активне и пасивне чланове. Опште претпоставке за обе групе наведене су у даљем делу статута. Специфичне претпоставке за групе приказане су у одговарајућем поглављу:

Члан 3.1 Опште претпоставке

КУД-а „Завичај“ може да постане онај, ко:

• Прихвата његов статут у принципе
• Је спреман, да подржи његове циљеве
• Има најмање 5 година

Члан 3.2 Претпоставке за активне чланове

Активан члан КУД-а „Завичај“ може да постане, онај ко:

• Испуњава опште претпоставке
• Активно учествује у фолклорним играма
• Родитељ неког члана, који активно учествује у фолклорним играма, до његовог пунолества. За његово чланство се не узима чланарина. Задужује се само за допронос за исказницу.

Члан 3.3 Претпоставке за почасног члана

Лица, која су стекла заслуге од значаја за друштво а посебно генерално у вези са фолклором, могу на предлог Управног Одбора Друштва, да од стране Главне Скупштине (ГС) буду именовани за почасне чланове.

Као смернице важе: Вишегодишња делатност и доказивање у Друштву. Треба да се узму у обзир одговорност у ангажовање. Почасни чланови имају у принципу иста права као и активни чланови. Они су свакако ослобођени обавезе плаћања доприноса према Друштву.

Члан 3.4 Претпоставке за пасивне Чланове

Пасиван члан КУД-а „Завичај“ може да постане онај ко:

• Испуњава опште претпоставке

Члан 3.5 Почетак чланства

Чланство у Друштву почиње са уплатом важећег годишњег прилога за активне као и са уплатом годишњег прилога за пасивене чланове, које утврђује Генерална Скупштина Друштва. Прилог за два или више чланова из истог домаћинства може, по договору са Управним Одбором, да се плати полугодишње. Новим члановима се зарачунава само удео важећег годишњег односно полугодишњег прилога. Са плаћањем прилога члан прихвата Статут и Правилник Друштва.

Члан 4 Престанак чланства

Члан 4.1

Чланство престаје иступањем , искључењем или смрћу.

4.2 Иступање

Иступање треба саопштити надлежном главном одбору у писменој форми.
Иступање је могуће само полугодишње

4.3 Искључење

Активне, почасне као и пасивне чланове, који штете угледу КУД «Завичај», прекрше његове принципе или се огреше о Статуту, може Управни Одбот да искључи.

Управни Одбор претходно води разговор са предметним лицем ради измирења (правно саслушање). Уколико се не може доц́и до споразума, решење о искључењу доставља се свим учесницама у року од 30 дана, образложено и у писменој форми. Одлука је коначна.

По завршетку чланства бивши члан мора све предмете, који припадају имовини КУД «Завичај» да преда Управном одбору у року од 30 дана. Потраживања према КУД «Завичај», која се не заснивају на правоснажном споразуму у писменој форми, су искључена.

Прилози за чланство, плац́ени унапред, не врац́ају се.

Искључени чланови Друштва немају право на имовину Друштва.

Члан 5 Права и обавезе чланова

Члан 5.1 Активни Чланови

Активни чланови имају у оквиру Статута

• Право на учествовање у раду
• Право гласа

Чланови имају обавезу, у смислу овог Статута, да се ангажују на развоју КУД «Завичај» и плац́ају чланарину.

Члан 5.2 Пасивни Чланови

Пасивни чланови у оквиру Статута

• Немају право на учествовање у раду
• Немају право гласа

Чланови имају обавезу, у смислу овог Статута, да се ангажују на развоју КУД «Завичај» и да плац́ају чланарину за пасивне чланове.

Члан 6 Финансијска питања

За покривање финансијског пословања располаже каса Друштва следец́им приходима:

• Приходи од чланарине
• Приходи код културних и других спољних активности
• Приходи од спонзора, из којих не настају никаква права према Друштву, осим промоција
• Прилози, из којих не настају никаква права према Друштву.

III. Расчлањење

Члан 7 Организација и задаци

Органи КУД «Завичај» су:

• 7.1 Генерална Скупштина
• 7.2 Управни Одбор

7.1 Генерална Скупштина

Генерална Скупштина (ГС) је највиши орган Друштва. Она се састоји од свих активних чланова Друштва као и чланова Управног Одбора. За одлуке ваши проста вечина, са изузетком промене Статута и искључења чланова.

У таквим слуц́ајевима је потребна 2/3-вечина присутних чланова са правом гласа као и проста вечина комплетног Управног Одбора. Сваки присутни активни члан или члан Управног Одбора има право гласа.

7.1.1 Редовна Генерална Скупштина

Редовна Генерална Скупштина одржава се сваке године око средине месеца децембра. Она разматра две протекле пословне године и статутарне послове Друштва. Њој припада и усвајање одлуке о финансијама, које према Статуту Друштва спада у њену област надлежности. Место и термин одржавања Генералне Скупштине предлаже Управни Одбор.

Члан 7.1.2 Дневни ред Генералне Скупштине

Редовна Скупштина решава следец́е послове

1. Избор комисије за пребројавање гласова
2. Одобрење Записника са претходне ГС
3. Одредивање опстих смерница за деловање Друштва
4. Бирање и разрешење чланова Управног Одбора
5. Промена и допуна Статута
6. Одлука о приговорима Статута
7. Додела признања
8. Одобрење годишњих извештаја (Председника, Благајника)

Члан 7.1.3

Председник или његов заменик могу у свако доба да закажу ванредну Генералну Скупштину. Он сазива ванредну Генералну Скупштину по одлуци Управног Одбора или за допунски избор Председника или Благајника.

7.2 Управни Одбор

Управни Одбор Друштва састоји се од најмање 5 чланова:

• Председник
• Заменик председника
• Благајник
• Заменик благајника
• Технички координатор (Секретар)

7.2.1 Чланство Управног Одбора

Као кандидат за Управни Одбор може се именовати сваки активни члан, који је достигао пунолетство. Пасивни чланови могу да буду предложено за избор само од пословно способног Управног Одбора. Пасивни Члан, кога за изборе предложи Управни Одбор мора да поседује специфичне каратктеристике, које не постоје у кругу активних чланова, а које су потребне за Управљење/ развој КУД-а «Завичај».

7.2.2. Трајање Мандата

Трајање мандата Управног Одбора износи две године са правом поновног избора.

7.2.3. Иступање

Иступање из Управног Одбора даје се председнику у писменој форми. Председник је дужан да заказе ванредну Генералну Скупштину ради избора замене.

7.2.4. Искључење
Управни Одбор може простом вечином гласова уз присуство свих чланова Управног Одбора да искључи неког члана Управног Одбора и да закаже Генералну Скупштину за избор замене.

7.2.5. Овлашц́ење за потписивање

Управно обавезујуц́и потпис воде Председник или Благајник заједно, или Председник односно Благајник са по једним чланом Управног Одбора.

7.2.6. Седница Управног Одбора

Када то захтевају послови Друштва или када то захтева један од чланова Управног Одбора, Председник сазива седницу Управног Одбора. Комплетан Управни Одбор усваја своје одлуке простом вечином.

7.2.7. Администрација

Управни Одбор је одговоран за комплетну документацију.

7.2.8. Надокнада

Чланови Управног Одбора објављају своју деталност у принципу волонтерски.

7.3 Органи Финансијске контроле

Контролни орган састоји се од најмање два, пунолетна, активна или пасвина члана Друштва који нису чланови Управног Одбора нити су у ближем сродству са неким од чланова Управног Одбора (отац, брат, брачни партнер). Њих бира Генерална Скупштина.

7.3.1 Задаци

Контролни орган има задатак, да два пута у години, у јуну и децембру, провери вођење књиговодства од стране Благајника и да потврди исправност.

7.3.2 Трајање мандата

Мандат траје две године са правом на понови избор.

7.3.3. Иступање

Иступање из Контролног органа треба поднети у писменој форми. Председник је дужан, да закаже ванредну Генералну Скупштину за избор замене.

7.3.4. Искључење

Генерална Скупштина може простом вечином присутних чланова, да неког члана Контролног органа искључи и изабере замену.

7.3.5. Извештај контролног органа

Контролни орган саставља за редовну Генералну Скупштину један извештај о извршеној провери финансијских послова Друштва. Контролни орган подноси Генералној Скупстини свој извештај. Генерална Скупштина је обавезна да одлуц́ује о извештају. У слуц́ају одбијања извештаја, онда Генерална Скупштина мора да дефинише одговарајуц́е мере.

Са прихватањем извештаја од стране Генералне Скупштине, контролисани послови се признају као законити, а Управни Одбор се разрешава.

7.3.6. Права и Обавезе

Контролни орган има право да провери све послове Друштва. Он има право да од Управног Одбора захтева све за то неопходне документе и рачуне. Контролном органу се мора дозволити приступ свим просторијама и уређајима Друштва.

Уколико Контролни орган у току провере утврди неисправности, које не дозвољавају да се чека редовна Генерална Скупштина, он је дужан да сазове ванредну Генералну Скупштину. Контролни орган у том слуц́ају подноси Генералној Скупстини своје налазе и предлаже одговарајуц́е кораке и мере. Контролни орган је дужан да кораке и мере, које усвоји Генерална Скупштина, спроведе.

IV. Одговорност

Члан 8 Пословна Година

Као пословна година важи календарка година.

Члан 9 Одговорност, Подела имовине у слуц́ају Распуштања

КУД «Завичај» одговара само са својом имовином Друштва. Свака лична одговорност његових чланова је искључена. У слуц́ају распуштања КУД «Завичај» одлуц́ује Управни Одбор, који обавља функцију, о употреби имовине.

В. Заврсне одредбе

Члан 10 Ступање на снагу

Овај Статут Друштва важи од 11. децембра 2016. године и замењује све до сада одобрене Статуте КУД «Завичај». За сва питања, за која нису донесени Прописи, важе одредбе ЗГБ (Грађанског Законика).

Винтертур (Wинтертхур), 11. децембра 2016

За КУД «Завичај»

Председник Благајник

(потпис – нецитак) (потпис – нецитак)
Јовица Лазаревиц́ Братислав Савиц́

Надређене одредбе:
Свајцарски Грађански Законик, ЗГБ, Члан 60 фф

Напомена:
Граматичка форма у мушком роду важи уопштено и за жене.

Контакт:
КУД «Завичај»
8400 Винтертур (Wинтертхур)
www.завицај.цх
инфо@завицај.цх

Ја, осласцени судски тумац, потврдјујем својим пецатом и потписом, да овај превод у потпуности и верно одговара прилозеном оригиналу на немацком језику.

Судски тумач
Видић Радомир